POLITYKA COOKIES

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania

Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać w ustawieniach poszczególnych przeglądarek m.in. Google Chrom, Internet Explorer, Firefox, Safari.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych pacjentów, osób przez nich upoważnionych lub działających w ich imieniu.

Zasady opracowane na podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Lekarz Specjalista Bo.Medica Buczkowski spółka jawna, ul. Rynkowa 18, 62-081 Przeźmierowo, tel. 607 06 88 88, adres email: kontakt@bomedica.com.pl („Bo.Medica”), kierownik placówki Piotr Buczkowski.

CELE PRZETWARZANIA
Bo.Medica przetwarza dane osobowe pacjenta w celu:
1) podjęcia na żądanie pacjenta lub osoby działającej w jego imieniu działań zmierzających do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych (w tym ustalenia tożsamości pacjenta, rejestracji pacjenta, przekazywania informacji o planowanych wizytach, odwołaniu lub zmiany terminu wizyty) (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
2) udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych (w tym postawienia diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zapewnienia profilaktyki zdrowotnej) (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
3) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
4) realizacji praw pacjentów (np. w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej lub udzielenia im informacji o stanie zdrowia pacjenta) (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
5) wypełnienia ciążących na Bo.Medica innych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
6) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
7) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Bo.Medica, tj. marketingu usług oferowanych przez Bo.Medica oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Bo.Medica (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) ochrony żywotnych interesów pacjentów (art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO);
9) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
10) marketingu usług oferowanych przez Bo.Medica w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Bo.Medica przetwarza dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu (np. przedstawiciele ustawowi) w celu:
1) ustalenia uprawnienia takiej osoby, w tym do działania w imieniu pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) wypełnienia ciążących na Bo.Medica innych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Bo.Medica a, tj. marketingu usług oferowanych przez Bo.Medica  oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Bo.Medica a (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
7) marketingu usług oferowanych przez Bo.Medica  w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane dotyczące zdrowia pacjentów mogą być przetwarzane w celu marketingu i promocji usług Bo.Medica wyłącznie na podstawie zgody pacjenta (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez Bo.Medica  następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Bo.Medica przy realizacji usług udzielenia świadczeń zdrowotnych,
2) podmiotom świadczącym na rzecz Bo.Medica  usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie Bo.Medica;
3) podmiotom świadczącym na rzecz Bo.Medica usługi w obszarze marketingowym;
4) podmiotom świadczącym na rzecz Bo.Medica usługi księgowe, prawne lub doradcze;
5) innym podmiotom, którym Bo.Medica  powierzył przetwarzanie danych osobowych;
6) innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe pacjentów przechowywane są przez Bo.Medica przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
– działań zmierzających do udzielenia lub udzielenia świadczeń zdrowotnych – do czasu zakończenia realizacji tych świadczeń, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Bo.Medica;
– ochrony żywotnych interesów pacjentów – w okresie koniecznym dla zapewnienia tej ochrony.
Dane osobowe pacjentów oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez Bo.Medica  przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
1) prowadzenia dokumentacji medycznej – w większości przypadków przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; w niektórych przypadkach prawo nakłada na Bo.Medica  obowiązek przechowywania dokumentacji w dłuższym (np. 30 lat w przypadku zgonu pacjenta) lub krótszym okresie (np. 2 lub 5 lat w przypadku skierowań);
2) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
3) wypełnienia innych ciążących na Bo.Medica obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, w tym realizacji praw pacjentów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bo.Medica ;
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisu prawa;
5) marketingu usług oferowanych przez Bo.Medica  – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
6) komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;
7) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bo.Medica  – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;
8) opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INNE PRAWA
Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Bo.Medica, ma prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez Bo.Medica także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
2) sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);
3) usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
5) przenoszenia swoich danych do innego administratora (art. 20 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Bo.Medica, ma prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Bo.Medica, w tym profilowania. W takim przypadku Bo.Medica  może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Bo.Medica , ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
Źródłem danych osobowych pacjenta jest pacjent lub osoba działająca w jego imieniu.
Źródłem danych osobowych osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu jest pacjent lub osoba, której dane dotyczą.

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH
Podanie przez pacjenta danych, w tym dotyczących zdrowia, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania Bo.Medica  może odmówić pacjentowi udzielenia jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych.
Podanie przez pacjenta osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania w imieniu pacjenta.

PROFILOWANIE
Podane przez pacjenta dane mogą być przedmiotem profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania. Profilowanie może stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez Bo.Medica. Dotyczy to przypadku profilowania na potrzeby marketingu usług Bo.Medica. Polega ono na tym, że w oparciu o informacje dotyczące pacjenta (np. informacje dotyczące wieku, płci, czy też informacje o odbytych wizytach) Bo.Medica  może tworzyć profile preferencji pacjentów i dostosowywać do nich usługi lub informacje przekazywane pacjentom (np. pacjenci mogą być informowani o promocjach dotyczących usług Bo.Medica, z których wcześniej korzystali).
W przypadku danych dotyczących zdrowia pacjenta, oparcie decyzji na profilowaniu jest dopuszczalne, o ile pacjent udzielił zgody. Bo.Medica zapewnia mu ochronę jego praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofana.